Logo

© copyrights GroeneDuwboot

Flyer: Pure Plantaardige Olie van Europees Koolzaad-feiten en cijfers

Welkom aan boord van de GROENE DUWBOOT

GROEN VAREN ~ GROEN DUWEN

Het ontwerp


PPO ( Pure Plantaardige Olie) is hernieuwbare Energie

De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht de lidstaten, mede in het kader van CO2 reductie en energie voorzieningszekerheid, intensief de inzet van Europese hernieuwbare en emissie reducerende energieën sterk te ondersteunen, om daarmee Europese en nationale doelstellingen te kunnen halen. Nederland geeft aan dat zij de nationale doelstelling van 14% CO2 reductie uit eigen bronnen zal kunnen halen.

De techniek


Fase 3- Groen varen op PPO (Pure Plantaardige Olie (2012)


Waarom koolzaadolie in alle opzichten een absolute hernieuwbare duurzame en positieve energiebron is als agro- brandstof

PPO krijgt Europese NEN brandstof standaard

Onder leiding van het Nederlandse Normalisatie Instituut is een Europees consortium bezig de bestaande DIN standaard 51605 voor PPO om te zetten naar een volwaardige NEN brandstof norm. In de concept tekst van het consortium wordt PPO gekenschetst als een bio (agro) brandstof met de hoogste potentie m.b.t. ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke aspecten van alle biobrandstoffen!

PPO ( Pure Plantaardige Olie) Koolzaadolie is milieu vriendelijk

Zoals bekend zijn landbouw gewassen CO2 neutraal als zij worden ingezet als vervanger van fossiele brandstof. De planten nemen tijdens de groei uit de omringende lucht net zoveel CO2 op, als later via de uitlaat aan de omgevingslucht wordt afgegeven. Op basis hiervan hebben Franse, Deense, Duitse Oostenrijkse, Spaanse, Engelse, en Belgische onderzoekrapportages bevestigd dat PPO een van de milieuvriendelijkste transportbrandstoffen is! In Nederland is nu ook onderzoek begonnen om de keten (LCA= Life Cycle Assessment) van Koolzaad/PPO in kaart te brengen. Dit gebeurt onder de projectnaam “Energie Boerderij” en wordt begeleid door het Min. van LNV en de Wageningse landbouw Universiteit. De eerste onderzoeksresultaten komen volledig overeen met buitenlandse onderzoeken. (CO2 reductie tot 80% onder normale omstandigheden). PPO is niet explosief, moeilijk ontvlambaar ( > 250 graden C), drinkbaar, niet schadelijk voor de volksgezondheid, en snel (biologisch) afbreekbaar.

PPO als vervangende brandstof voor dieselmotoren geeft de volgende praktijk -emissies. Vergelijking met dieselolie:

 •         Maximaal 70% minder roet uitstoot
 •         Maximaal 30% minder uitstoot NOx
 •         Maximaal 50% minder CO2 uitstoot dan biodiesel
 •         Maximaal 72% minder CO2 uitstoot dan bij diesel
 •         Maximaal 35% minder CO
 •         Het minst carcinogeen(*) van alle brandstoffen

(*) kanker verwekkend

Na de oogst wordt als enige 1500 kg koolzaadkorrels onttrokken per hectare Koolzaad, dat is nog geen 8% van de totale organische droge stof opbrengst die gebruikt wordt voor de productie van ± 1630 liter koolzaadolie.
Hieronder meer landbouwaspecten m.b.t. de koolzaadteelt in Europa.

PPO (koolzaadolie) als hernieuwbare en schonere brandstof

 

Naar schatting gebruiken in Duitsland inmiddels 60.000 voertuigen, treinen en vaartuigen op 100% PPO. (Nederland ca. 500 voertuigen). Daarnaast wordt PPO ingezet als grondstof voor biodiesel.

 • Dieselmotoren zijn over het algemeen geschikt voor het gebruik van PPO. (Rudolf Diesel’s eerste dieselmotor liep op notenolie !)
 • De motor dient voor het gebruik van PPO te worden aangepast, en is dan voor  twee soorten brandstof geschikt : dieselolie en PPO, (dual-fuel).
 • Daarbij is preferent dat de motor beschikt over een Bosch inspuit- systeem.
 • PPO voldoet aan eisen Euronorm 3 en 4 (TÜV –Duitsland ). Euronorm 6 loopt nu in             onderzoekfase.
 • Bij vrachtauto’s (Volvo en MB: Euro 5 norm , inmiddels geaccrediteerd afgenomen), worden zelfs betere resultaten gehaald in vergelijking tot Euro 3 norm vanuit het verleden.
 • De brandstof kwaliteit voor het gebruik van 100 % PPO is volgens DIN standaard 51605.
 • Er zijn meerdere mogelijkheden/systemen voor het aanpassen  van de motor, waarbij de nieuwste systemen (ook in combinatie met speciale filters) brandstof besparingen tot 15% kunnen realiseren.

 

Landbouw aspecten koolzaad teelt

 • De basis voor PPO als motorbrandstof in Europa is koolzaad.
 • Koolzaadolie is een van de 500 verschillende plantaardige oliën die als biobrandstof gebruikt kan worden.
 • Koolzaad kan ruwweg geteeld worden op de breedtegraad Parijs -Stockholm.
 • Het wordt iedere 3-4 jaar in z.g. “wisselteelt” toegepast, meestal voorafgaand aan graanteelten. 

 1 Hectare koolzaad levert 17 ton organische droge stof op.

9 ton (53%) wordt bovengronds gewonnen:

4500 kg ( 17,6%) koolzaadschilfers:

 • na” koude” persing van de koolzaadkorrels ontstaan 2 producten:
 • waaronder 1500 kg (7,9%) koolzaadolie, dat is ± 1630 liter koolzaadolie 
  (nog geen 8 % van 1 hectare wordt dus ontrokken als biobrandstof)
 • ca. 3000 kg (17,6%) koolzaadschilfers die hoogwaardig plantaardig eiwit bevat met een goede aminozurenstructuur en onverzadigde vetzuren (Omega-3) inclusief de natuurlijke vitamines A en E. (17,6% van 1 hectare koolzaad)

4500 kg (26,5%) stro wordt geoogst.

 • Na de oogst blijft ongeveer 4500 kg stro achter op de akker die in balen geperst kan  worden. (26,5 % van 1 hectare)

Koolzaadstro wordt als stalbedekking gebruikt. Na de oogst komt dit stro weer terug op het land  samen met mest en verhoogt hierdoor het humus gehalte(*)

8 ton (47%) blijft in de bodem achter

8000 kg wortelstelsel (47 % van 1 hectare) wordt omgezet in humus, samen met de opgebrachte mest en (koolzaad)stro.

 • Dit zorgt ervoor dat het geteelde vervolggewas een hogere opbrengst genereert ( bv granen tot 30 % meer opbrengst). Koolzaadteelt dient dus als opbrengstverbetering van vervolg voedselgewassen.

 (*) De meeste andere gewassen voor “wisselteelt” hebben een relatief hoge bovengrondse gewasopbrengst, maar putten daarnaast de bodem uit en laten vrijwel geen humus achter.

Download hier de brochure (pdf 380 KB)
"Pure Plantaardige Olie van Europees Koolzaad-feiten en cijfers"

Nog een paar feiten:

 • Organische (dierlijke) meststoffen, i.p.v. kunstmest zijn uitstekend toepasbaar bij koolzaadteelt (denk aan mestoverschotten!).
 • Uitgespoelde meststoffen worden alsnog opgenomen uit dieper gelegen grondlagen.
 • In de gehele productie keten van PPO, dus van “akker tot tank “ worden  in principe geen chemicaliën gebruikt.
 • Koolzaad wortelt tot 1,5 meter en dat is veel dieper dan de meeste andere gewassen.
 • Koolzaadteelt verbetert de water doorlatendheid van de grond.
 • Koolzaadteelt trekt insecten, maar vooral veel bijen (*1), aan.
 • Koolzaadteelt draagt bij aan het verbeteren van de bijenstand.

(*1) Bijen zijn uiterst belangrijk voor het bestuiven van alle andere gewassen. Er is een dramatische bijensterfte gaande, dit kan op termijn een bedreiging vormen voor onze  voedselproductie.

 •  Koolzaadteelt verbetert de wildstand.

Wild kan zich goed verschuilen in het gewas en wordt met rust gelaten omdat koolzaad vrijwel geen machinale bewerking ondergaat tijdens de groei.

Europese Import soja : 30 miljoen ton per jaar(*2)

Europese koolzaadteelt vermijdt plantaardige eiwitimporten van buiten de Europese Unie. Koudgeperste koolzaadkoek kan soja volledig vervangen als diervoeder component.

Er worden nu grote hoeveelheden soja geïmporteerd voor de veevoer- industrie vanuit Zuid- Amerika, dat vaak ook nog eens genetisch gemodificeerd is. Sojateelt, zo wordt vermeld, vindt plaats in gebieden van voormalige oerbossen en natuurgebieden.

Dit legt een (Europees-Nederlands) landbeslag van ca. 20 miljoen hectare elders in de wereld, waaronder voormalige Zuid-Amerikaanse natuurgebieden.

 (*2) daarvan is 60% soja z.g. “ extractieschroot “ dat als veevoer gebruikt wordt.

 

Soja productie in Europa =  PPO productie in Europa v.v.

PPO zorgt voor werkgelegenheid.

 

Landbouw is de trekker en basis voor de productie van PPO.

In termen van (fossiele) energie voorziening/opwekking is het een totaal ander concept, en behoeft daarom een totaal andere benadering. Waar fossiele brandstoffen producten vaak over lange afstanden worden aangevoerd, en via centrale locaties ( Raffinaderijen en Electriciteits centrales) worden gedistribueerd, kan de productie van PPO decentraal plaats vinden en regionaal worden ingezet. (korte afstanden van productie locatie en distributie naar afnemers !). In tegenstelling tot fossiele brandstoffen die eindig zijn en waarvan de bronnen uitgeput raken, is PPO een her-nieuwbare brandstof, ieder jaar opnieuw zal deze brandstof beschikbaar zijn. De Europese landbouw krijgt daarmee een nieuwe rol en perspectief als langdurige ( duurzame) energie leverancier, en geeft daarmee een nieuwe impuls voor een bijdrage aan een duurzamere samenleving en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid.

 

In Duitsland staan inmiddels meer dan 700 decentrale oliemolens ( in Nederland :3 ). Een miljarden investering die in de afgelopen jaren gezorgd heeft voor werkgelegenheid op het platteland en in de MKB sector. Deze ontwikkeling heeft tevens gezorgd voor een nieuw innovatie traject, voor de productie van PPO en in de automotive sector. Een aantal tractorfabrieken, leveren af fabriek tractoren die geschikt zijn voor PPO gebruik.

 

Het aantal nieuwe banen dat met de inzet van PPO gecreëerd is wordt geschat 50.000. Volgens het Duitse IFÖ rapport draagt de productie van plantaardige oliën en eiwitten sterk bij aan de bruto inkomsten van de nationale economie. In de berekeningen is de overeenkomstige lagere import van fossiele brandstoffen en veevoeder meegenomen. Er vloeit op deze wijze minder Europees geld weg naar buiten de Unie, er wordt nieuwe Europese en nationale werkgelegenheid gecreëerd.

Slechts 2,5 % is al voldoende .......

Slechts 2,5 % van de goede akkerbouwgrond in Europa is al voldoende om de soja import volledig te vervangen. (totaal areaal 416 miljoen hectare goede landbouwgrond in de EU-Bron WUR- Alterra)

Als dit zou gebeuren komt er 13 miljard liter koolzaadolie vrij dat genoeg is om het totale dieselverbruik van het wegverkeer van Nederland en België in zijn geheel te vervangen.

10 % is al voldoende .......

Indien ca. 10 % koolzaad verbouwd gaat worden van de totale hoeveelheid landbouwgrond, dus de goede en minder goede gronden, wordt er meer dan voldoende plantaardig eiwit geproduceerd dat zelfs naar buiten de EU geëxporteerd kan worden en de productie van een hoeveelheid plantaardige olie die een substantieel percentage Europees geproduceerde dieselolie kan vervangen.

Energiebalans:

De energiebalans , d.w.z. de benodigde energie die nodig is(over de gehele beschreven keten) is bij winning van PPO uit koolzaadolie sterk positief:

1 eenheid te gebruiken energie levert minimaal 22 eenheden energie op

( energie ratio 1:22 ) bij dieselolie is dit cijfer 1: 0,88 !

Conclusies:

PPO is een absolute hernieuwbare (duurzame) en positieve energiebron

PPO kan aanzienlijk aan de Nederlandse duurzame energie doelstellingen bijdragen

De teelt van koolzaad draagt bij aan Europese impulsen tot zelfvoorziening en onafhankelijkheid in de voedsel - en transportbrandstof sector.

© copyright: Quo Vadis & Stichting VHZC ~~ bron Solaroilsystems